(Loopbaan)geluk begint bij jezelf

(Loopbaan)geluk begint bij jezelf

In samenwerking met NextStep coaching hebben enkele studenten van de KU Leuven een onderzoek gevoerd naar hoe en in welke mate werknemers loopbaangeluk ervaren en hoe werkgevers dat precies ondersteunen. Hieruit is gebleken dat de term ‘loopbaangeluk’ bij veel mensen nog geen belletje doet rinkelen. Slechts 40% van de respondenten was al op voorhand bekend met de term. Jammer, want het is nochtans een begrip dat centraal zou moeten staan in iemands professionele leven.

Wat maakt iemand nu gelukkig in zijn job? Er zijn een aantal factoren die dit mee bepalen, onder andere relaties op het werk, work-life balance en opportuniteiten. Daarnaast is het belangrijk dat je voor jezelf kan uitmaken wat je zowel op korte als lange termijn wilt bereiken met je loopbaan. Loopbaanbegeleiding spoort werknemers aan om dieper te graven in zichzelf. De bedoeling is om op zoek te gaan naar achterliggende patronen en belemmeringen die de twijfels veroorzaken. Een loopbaancoach helpt je om jouw eigen sterktes en valkuilen te ontdekken, waarmee jij dan aan de slag kan gaan.

Zodra je weet wat jouw sterke punten zijn, kan je deze inzetten om jouw zelfvertrouwen een boost te geven. Dit hernieuwde geloof in jezelf is zeer voordelig voor jouw carrièrepad, want dit gaat vaak hand in hand met meer initiatief durven nemen. Wat er dan weer voor kan zorgen dat er nieuwe deuren voor jou openen…

Hoge werkdruk: een saboteur voor loopbaangeluk

Mensen doen vaak beroep op loopbaanbegeleiding wanneer ze niet meer weten hoe ze met stress op het werk moeten omgaan. De werkdruk is de dag van vandaag dan ook in verschillende sectoren te snijden. In dit onderzoek werd gefocust op de zorg, het onderwijs en de ingenieurs, aangezien deze drie groepen allemaal met een hoge werkdruk kampen. Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie is gebleken waarom deze groepen relevant zijn. In de zorgsector gaat de druk gepaard met een lage instroom, onregelmatige uren en werkstress, terwijl dit bij leerkrachten voornamelijk hand in hand gaat met weinig zeggenschap en een hoge psychische werklast. Ingenieurs daarentegen voelen zich vaak eenzaam in hun job. Deze factoren kunnen leiden tot burn-out, die op hun beurt de jobtevredenheid beïnvloeden.

Veel mensen beoefenen hun job zonder naar een bepaald doel toe te werken, wat een gebrek aan motivatie veroorzaakt. Zo kunnen er naast burn-outs ook bore-outs opduiken. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat werknemers tevreden zijn met wat ze presteren en zich hier ook goed bij voelen, ondanks de (te) hoge werkdruk. Zowel de werkgever als de werknemer hebben er namelijk baat bij dat de werknemer gelukkig is in zijn/haar job. Daarom moeten mensen die op zoek zijn naar een nieuwe opportuniteit goed weten wat zij belangrijk vinden in hun carrière. Zo is de ene persoon eerder materialistisch ingesteld en hecht de andere veel belang aan het sociale aspect op de werkvloer. Als je weet wat jouw sterktes en verbeterpunten zijn en welke doelen je voor ogen hebt, kan je ook makkelijker bepalen waar je op professioneel vlak naartoe wilt.

Loopbaangeluk is voor iedereen anders

Nadat de algemene bevindingen uit de literatuur vorm gekregen hadden, werden kwalitatieve interviews afgenomen. Er werden in totaal 15 deelnemers bevraagd over loopbaangeluk en de mate van ondersteuning hieromtrent. Zowel werknemers als werkgevers uit de verschillende sectoren namen hieraan deel. Op basis van de antwoorden werd vervolgens een enquête opgesteld. Door de Covid-19-uitbraak is het zorgpersoneel er van tussen gevallen bij deze werknemersbevraging. De volgende bevindingen zijn dus enkel van toepassing op de onderwijs- en ingenieurssector. Er waren uiteindelijk 153 relevante respondenten voor dit luik van het onderzoek, waarvan 96 leerkrachten en 57 ingenieurs.

Het onderzoek toont aan dat open communicatie loopbaangeluk bevordert. Twee derden van alle respondenten gaf aan een open communicatiebeleid te hebben op het werk. De meerderheid van de bevraagden, namelijk 60%, vindt dan ook dat zijn werkgever voldoende belang hecht aan zijn loopbaangeluk. De jongere generatie (18-30 jarigen) staat hier opvallend positiever tegenover dan de overige leeftijdscategorieën; 80% geeft aan akkoord te zijn met de stelling ‘Uw werkgever hecht belang aan uw loopbaangeluk’.

Bij de leerkrachten en ingenieurs noteren we enkele belangrijke verschillen bij wat zij bevorderend vinden voor hun loopbaangeluk. In de onderwijssector speelt de relatie met de collega’s een duidelijke rol, terwijl dit op ingenieurs zo goed als geen invloed heeft. De voornaamste redenen die er bij ingenieurs voor zorgen dat ze zich gelukkig voelen in hun job zijn mogelijkheid tot zelfontplooiing, goede verloning en een variërend takenpakket. Leerkrachten daarentegen vinden het geluk vooral in de sociale elementen van hun job, zoals het graag doen, respect en aanmoedigingen van de werkgever en een goede band met collega’s en leerlingen.

Don’t forget…

Hoe dan ook is het belangrijk te blijven werken aan je (professionele) zelf. Het is een non-stop proces waarbij je een kritische bril moet opzetten. Een stap achteruit betekent trouwens niet dat je stilstaat. Integendeel, het zorgt ervoor dat je opnieuw overzicht krijgt in je leven. Zo kan je goede, rationele beslissingen maken die het verdere geluk van zowel je privé als je loopbaan kunnen bepalen.

Wil je meer weten over loopbaanbegeleiding? Of ben je benieuwd naar wat NextStep coaching je nog allemaal kan bieden? Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan!